DVD 63 katas Shito-Ryu

Maître Eiji Kawanishi propose un DVD de 63 katas Shito-Ryu.

Vous avez besoin de Flash Player pour regarder ce film.

 

Il vous est possible de commander ce DVD via le site de Maître Eiji Kawanishi à l'adresse suivante : http://www.eijikawanishi.com

DVD 63 katas Shito-RyuLes 63 katas réalisé par Maître Kawanishi sont les suivants :

 • Pinan Shodan / Itosu
 • Pinan Nidan / Itosu
 • Pinan Sandan / Itosu
 • Pinan Yondan / Itosu
 • Pinan Godan / Itosu
 • Anan / Ryuei
 • Annanko / Kyan
 • Annanko Sho / Kyan
 • Aoyagi /Shito
 • Bassaï Daï (Shitei Kata)
 • Bassaï Sho / Itosu
 • Bassaï Daï / Itosu
 • Chatanyara no Kushanku (JFK) / Yara
 • Chatanyara no Kushanku / Yara
 • Chintei / Itosu
 • Chinto / Itosu
 • Gekisaï Daï Ichi / Goju
 • Gekisaï Daï Ni / Goju
 • Gojushiho / Itosu
 • Hakucho / Hakkaku
 • Heiku / Ryuei
 • Ishimine No Bassaï / Ishimine
 • Jiin / Itosu
 • Jitte / Itosu
 • Juroku / Shito
 • Juroku (Shukokai) / Shito
 • DVD 63 katas Shito-Ryu (back)Kosokun Daï / Itosu
 • Kosokun Sho / Itosu
 • Kururunfa / Higaonna
 • Matsukase / Matsumora
 • Matsumura No Bassaï / Matsumura
 • Matsumura No Seisan / Matsumura
 • Naifanchin Shodan / Itosu
 • Naifanchin Nidan / Itosu
 • Naifanchin Sandan / Itosu
 • Nipaïpo (JFK) / Hakkaku
 • Nipaïpo / Hakkaku
 • Niseishi / Aragaki
 • Oyadomari No Bassaï / Oyadomari
 • Pachu / Ryuei
 • Païku / Ryuei
 • Papuren / Hakkaku
 • Rohaï Shodan / Itosu
 • Rohaï Nidan / Itosu
 • Rohaï Sandan / Itosu
 • Rohaï / Matsumora
 • Saïfa / Higaonna
 • Sanchin/ Higaonna
 • Sanseiru / Higaonna
 • Seienchin (Shitei Kata) / Higaonna
 • Seipaï (Shitei Kate) / Higaonna
 • Seisan / Higaonna
 • Shiho Kosokun / Itosu
 • Shinpa / Uechi
 • Shinsei / Shito
 • Shisochin / Higaonna
 • Sochin / Aragaki
 • Suparinpei / Higaonna
 • Tensho / Goju
 • Tomari No Bassaï / Matsumora
 • Unshu / Aragaki
 • Wanshu / Itosu